Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


1    Inleiding


1.1    SchramAdvocatenAmsterdam is de naam waaronder de besloten vennootschap Mr.S.L.Schram Advocatenpraktijk B.V. (hierna ook: de vennootschap) naar buiten treedt bij het beoefenen van de advocatuur.  De vennootschap kan een samenwerkingsverband met andere advocaten en/of praktijkvennootschappen aangaan.

1.2    Een lijst van samenwerkende advocaten wordt op verzoek toegezonden.
 

2    Opdracht

2.1    Alle opdrachten tot het verlenen van juridische bijstand worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de vennootschap. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of de stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.

2.2    Verstrekte opdrachten worden door de vennootschap uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever ("cliënt"). Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen.

2.3    De door de vennootschap aanvaarde opdrachten leiden tot een inspanningsverbintenis en nimmer tot een resultaatverbintenis.

2.4    De advocaat mag te allen tijde uitgaan van de juistheid van het door de cliënt opgegeven domicilie en/of postadres. De cliënt dient zelf zorg te dragen voor informatie aan de advocaat met betrekking tot zijn adresgegevens.
 

3    Aansprakelijkheid

3.1    Iedere aansprakelijkheid van de vennootschap is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars komt.

3.2    Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht voor welke schade de vennootschap aansprakelijkheid draagt, is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door haar gesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars komt.

3.3    Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de genoemde verzekeringen mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door de vennootschap in verband met de desbetreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium.

3.4    De in dit artikel omschreven beperking van aansprakelijkheid geldt ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.

3.5    Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden jegens de vennootschap, uit welken hoofde ook, vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd bij de vennootschap zijn ingediend binnen een jaar na het moment waarop de betrokkene bekend was, of redelijkerwijze bekend kon zijn, met de feiten waarop hij zijn rechten en bevoegdheden baseert.

3.6    Bij het inschakelen van derden voor de uitvoering van de aan haar verstrekte opdrachten zal  de vennootschap de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De keuze van de door de vennootschap in te schakelen derden zal, behoudens deurwaardersbijstand, zoveel mogelijk plaatsvinden in overleg met de opdrachtgever. Vermelde inschakeling geschiedt steeds voor rekening van de cliënt. De vennootschap is gemachtigd zonder voorafgaand overleg met de cliënt eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van de door haar ingeschakelde derden namens de cliënt te aanvaarden. Voor eventuele tekortkomingen van deze derden is de vennootschap niet aansprakelijk. Een uitsluiting van aansprakelijkheid geldt tevens voor schade veroorzaakt door het niet deugdelijk functioneren van door de vennootschap bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd, alsmede voor schade veroorzaakt door computervirussen en door het onderscheppen van audio- en/of datatransmissies van telefoon, fax of e-mail.

3.7    Na het einde van de opdracht zullen alle uit het dossier afkomstige originele stukken en eventuele grosses aan de client worden teruggegeven. De overige stukken worden voor een termijn van vijf jaar bewaard. Het dossier kan daarna worden vernietigd.


4    Declareren en betalen

4.1    De kosten van uitvoering van de opdracht door de vennootschap omvatten honorarium, kantoorkosten en verschotten, vermeerderd met omzetbelasting.

4.2    Een eerste gesprek (intake-gesprek) is slechts kosteloos indien dit vooraf door de vennootschap schriftelijk is bevestigd. In dat geval zal slechts het eerste halve uur van het eerste gesprek kosteloos zijn en zal de verdere tijd die dit in beslag neemt in rekening worden gebracht. Alle uit het eerste gesprek voortvloeiende of daarmee samenhangende werkzaamheden zullen overeenkomstig de geldende tarieven in rekening worden gebracht.

4.3    Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen of uit de aard van de opdracht voortvloeit, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de desbetreffende opdracht geldende uurtarief. Dit uurtarief wordt vastgesteld aan de hand van een periodiek vast te stellen basisuurtarief, vermenigvuldigd met een factor die afhankelijk is  van de ervaring en het specialisme van degene die de opdracht feitelijk uitvoert, het financiële belang en de mate van spoedeisendheid die met de opdracht is gemoeid. De aan de zaak te besteden en te declareren tijd wordt, behoudens andersluidende afspraken, gemeten en verantwoord met eenheden van tenminste 0,1 uur. De administratie van de vennootschap strekt, behoudens tegenbewijs, tot bewijs van de aard en omvang van de werkzaamheden.

4.4    De kantoorkosten, dat wil zeggen de kosten van kantoorfaciliteiten, worden forfaitair vastgesteld op 6% van het honorarium.

4.5    De verschotten bestaan uit kosten die in het kader van de uitvoering van de opdracht door de vennootschap ten behoeve van de cliënt worden gemaakt. Tot de verschotten behoren onder meer griffierecht, deurwaarderskosten, kosten van uittreksels en reiskosten.

4.6    De vennootschap is gerechtigd, ook tijdens de duur van de opdracht, het door haar gehanteerde basisuurtarief en de hoogte van de kantoorkosten en de reiskostenvergoeding te wijzigen en in ieder geval jaarlijks aan te passen aan de inflatie.

4.7    De werkzaamheden worden periodiek aan de client in rekening gebracht. Betaling van declaraties van de vennootschap dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum of zoveel eerder als is overeengekomen. Naar aanleiding van een daartoe strekkend verzoek van de vennootschap, dat zowel voorafgaand aan als tijdens de uitvoering van de opdracht kan worden gedaan, zal de cliënt een (met de slotdeclaratie verrekenbaar) voorschot betalen dan wel zekerheid stellen voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen.

4.8    Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is hij een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke handelsrente althans (voor particulieren) de wettelijke rente.

4.9    Bij (buiten)gerechtelijke invordering is de cliënt, naast de hoofdsom en de vertragingsrente, de werkelijk door de vennootschap gemaakte incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten belopen ten minste 10 % van de hoofdsom met een minimum van  250,--. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten, doch zullen integraal voor rekening van de cliënt zijn indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.

4.10    Ingeval de cliënt tekortschiet in de nakoming van zijn financiële verplichtingen, kan de vennootschap weigeren haar werkzaamheden aan te vangen en kan zij deze opschorten of staken.
 

5    Privacy

5.1    De vennootschap registreert persoonlijke en zakelijke gegevens van cliënten. Ieder die gebruik maakt van de diensten van de vennootschap geeft op voorhand aan degenen die deze diensten verlenen de toestemming om de gegevens waarvan de kennisneming door anderen dan de vennootschap en/of de direct betrokken advocaten nuttig en/of noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de opdracht ter kennis van die anderen te brengen.
 

6    Toepasselijk recht

6.1    De rechtsverhouding tussen de vennootschap en haar cliënten wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen die behoren tot de competentie van een Rechtbank, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de (Voorzieningenrechter van de) Rechtbank te Amsterdam. Indien de vennootschap als eisende partij optreedt, is zij in afwijking hiervan gerechtigd het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde buitenlandse rechter.
 

7    Werking van de voorwaarden

7.1    De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de bestuurders en de (middellijke) aandeelhouders van de vennootschap, alsmede ten behoeve van alle personen die, al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst, voor hen of voor de vennootschap werkzaam zijn of waren. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten.